2 feb 2016

Islamitische basisscholen in beeld

Een verslaggever van RTL Lifestylexperience bracht een bezoek aan basisscholen Ziyad en Andalous, om een impressie te geven van het reilen en zeilen op een islamitische basisschool.


27 jan 2016

Vacature groepsleerkracht middenbouw Al Islaah Harderwijk

al-islaah

Islamitische basisschool Al Islaah in Harderwijk is per direct op zoek naar een groepsleerkracht voor de middenbouw. Het betreft een benoeming met een werktijdfactor van 0,7895. Bent u een leerkracht met passie voor lesgeven? Bent u flexibel, daadkrachtig, enthousiast en kindgericht? Reageert u dan op onderstaande vacature.

Lees meer …


24 jan 2016

Open dagen Avicenna college Rotterdam

Het Avicenna College is Nederlands enige islamitische school voor voortgezet onderwijs. Ze maakt zich sterk voor excellent, ambitieus, islamitisch voortgezet onderwijs waarin kinderen hun geloof kunnen beleven en optimaal worden toegerust om een succesvol deelnemer te worden aan de Nederlandse samenleving.

Meer weten over deze school? Op woensdag 27 januari en zondag 14 februari zijn er open dagen!

facebook-campagne-beide


17 jan 2016

Wetsvoorstel Meer ruimte nieuwe scholen

ocw-klein

Afgelopen juli 2015 kondigde staatsecretaris Sander Dekker zijn voornemen aan om het systeem van het stichten van scholen te vernieuwen. Dit voornemen is in overleg met een groot aantal partijen uitgewerkt en geven wij hier weer.

Lees het wetsvoorstel Meer ruimte nieuwe scholen


13 jan 2016

Voortzetting project Versterking Medezeggenschap

poraad

‘Het project Versterking Medezeggenschap gaat ook dit jaar door met diverse activiteiten. Oorspronkelijk was het de bedoeling dat het project slechts anderhalf jaar zou duren. Het ministerie van Onderwijs heeft echter aangegeven nog drie jaar geldelijke ondersteuning te bieden.’

Lees meer …


29 dec 2015

Leerlingen vaak onnodig lang in verouderd schoolgebouw

oude-school

‘Leerlingen krijgen onnodig lang les in verouderde schoolgebouwen omdat gemeenten en schoolbesturen steggelen over de huisvestingskosten. Daardoor is bijvoorbeeld onduidelijk wie opdraait voor renovatie.’

Lees meer …


22 dec 2015

Lead & Learn PO tranche 2

school-aan-zet

‘De tweede tranche van Lead & Learn PO bestaat uit een reeks van vier inspiratiesessies over het leidinggeven aan een lerende organisatie. De inspiratiesessies zijn erop gericht om schoolleiders handvatten aan te reiken om nóg beter leiding te geven aan een lerende organisatie, gericht op meer samen leren. ‘

Lees meer …


9 dec 2015

Islamitische basisscholen excelleren op eindtoets

nunl

‘In het lijstje met minder dan honderd stuks behalen de islamitische scholen het beste resultaat. Leerlingen op islamitische scholen hebben voor hun toets gemiddeld een 7,42 gehaald.’

Lees meer …


30 nov 2015

Ramadan boekje

cover-ramadan-werkboekje-herdruk-kl

Prijs € 4,-

Kleurig werkboekje over de belangrijkste maand van het islamitische jaar. Korte hoofdstukjes over waarom de maand Ramadan zo belangrijk is voor moslims, over vasten en de Laylatoel Qadr. Het boekje is verrijkt met tien uitdagende opdrachten voor kinderen in de basisschoolleeftijd (groep 4-6).
U kunt hier het boek bestellen.
(Vergeet bij uw bestelling niet te vermelden de naam van het boek en het aantal)

25 nov 2015

Zeer zwakke scholen lager dan ooit

poraad

“Op de internetlijst van de Inspectie van het Onderwijs staan per 1 november 2015 slechts negen basisscholen als zeer zwak opgenomen. Dat is een laagterecord sinds de inspectie een lijst van zeer zwakke scholen bijhoudt (2006).”

Lees meer …


9 nov 2015

Godsdienstmethode volledig klaar en beschikbaar

cover-handleiding-deel-1-gr3De godsdienstmethode die door basisschool Al Amana in samenwerking met de ISBO is ontwikkeld, is volledig klaar. De methode bestaat uit het onderdeel Kernthema’s (De Profeet, Aqieda, Salaat, Ramadan en Hadj) en het onderdeel Extra thema’s (Profeten, Achlaaq, Sahaba en de Islamitische Kalender). Voor elk onderdeel is er voor de zes leerjaren van groep 3 t/m groep 8 zowel een lerarenhandleiding, alsmede een werkboek voor de leerlingen ontwikkeld. Daarmee zijn er voor elk leerjaar vier boeken beschikbaar, twee handleidingen en twee werkboeken. De werkboeken kosten per stuk € 12,50. De lerarenhandleidingen kosten per stuk € 25,00.

Bestellingen van de werkboeken en beide lerarenhandleidingen kunnen worden doorgegeven via info@deisbo.nl.

lees de rest van het artikel >>


3 nov 2015

Ik ben een moslim.

ik-ben-een-moslim

Prijs € 6,-

nieuw-small
Dit 53 pagina’s tellende kleurrijke werkboek is een echte aanrader voor elk moslimkind. Alle basisprincipes van de islam (de zes geloofspunten, identiteit van een moslim, dankbaarheid, gehoorzaamheid aan Allah, halal en haram, de vijf zuilen, de woedoe en de islamitische feesten) worden er op voor kinderen aantrekkelijke wijze in besproken. Boordevol liedjes, versjes, spelletjes en leuke opdrachten.

Geschikt voor groep 4 en 5.

U kunt hier het boek bestellen.
(Vergeet bij uw bestelling niet te vermelden de naam van het boek en het aantal)

15 okt 2015

Methode seksuele vorming goed beoordeeld

Seksuele voorlichting Meisjes werkboekje v2.indd

De methode seksuele vorming kreeg onlangs een goede recensie van het Nationaal Bibliothekendepot (NBD). Het NBD schrijft:” Claassen maakt het uitstekend bespreekbaar: in direct, doorgaans helder  taalgebruik, zonder dat het plat wordt. op een inlevende toon, in elf goedgekozen onderwerpen en met verwijzing naar Koranverzen en overleveringen. Puberteit, zelfbeeld, seksuele aantrekkingskracht en huwelijk worden zo in een gangbaar islamitisch kader besproken. Het werkboek is aantrekkelijk vormgegeven en voorzien van relevante, soms luchtige tekeningen.”
Verder: “Duidelijk wordt gesteld hoe het hoort in de islam, wat mag/moet, wat niet en waarom. Ook bij homoseksualiteit (zie het Bijbelverhaal ‘Loet’) en transgenderschap gaat men uit van de islamitische waarden.

Wilt u deze methode ook gaan gebruiken? Klik hier voor meer informatie.


2 okt 2015

Behaalde stichtingsnorm IBS De Zonnebloem!

zonnebloem

Islamitische basisschool De Zonnebloem in Deventer die 5 jaar geleden, na 8 jaar voorwerk, haar deuren opende, heeft de stichtingsnorm behaald en daarmee aangetoond recht te hebben op een structureel voortbestaan.

De ISBO feliciteert hierbij het team van De Zonnebloem met dit resultaat en wenst hen een gezonde toekomst toe!


1 jan 2015

Trainingen medezeggenschap

mr

Trainingen medezeggenschap
Medezeggenschap op scholen biedt personeel en ouders (in het VO: ook leerlingen) de mogelijkheid om met het bevoegd gezag mee te denken, mee te praten en mee te beslissen over de gang van zaken op school. De medezeggenschapsraad (MR) voert dan ook regelmatig overleg met het bevoegd gezag. Het kan dan gaan om onderwerpen als het schoolplan, het lesrooster, de vakantieregeling, de ouderbijdrage, et cetera. De MR levert hiermee een aanzienlijke bijdrage aan het beleid van de organisatie en daarmee de kwaliteit van het onderwijs.

De ISBO richt zijn pijlen op goede onderwijskwaliteit op de islamitische scholen. Een goedgeëquipeerde medezeggenschapsraad is dan onontbeerlijk. In deze tijd van grote onderwijsbezuinigingen is de rol van de medezeggenschapsraad aanzienlijk groter. Al bij al zijn een goed functionerende medezeggenschapsraad, en een schoolbestuur dat de Wet medezeggenschap op scholen kent en naleeft, van groot belang. De ISBO verzorgt om die reden de Basiscursus Medezeggenschap.

Cursus voor (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraden
De cursus Medezeggenschap voor medezeggenschapsraden beslaat drie dagdelen. Daarmee is er voldoende tijd om u wegwijs te maken in de verschillende regelingen van de medezeggenschap en kunt u interactief meedoen.

Op dagdelen 1 en 2 leert u wat de taken en bevoegdheden zijn van de (gemeenschappelijke) medezeggenschapsraad op basis van de WMS en de geldende CAO. Zo krijgt u volop informatie over de rechten en plichten die u heeft ten aanzien van het schoolbestuur.

Op dagdeel 3 wordt u onderwezen in vergaderen en vergadertechnieken. Als MR-lid zult u regelmatig vergaderen. In een vergadering is het belangrijk om zo efficiënt mogelijk te vergaderen. Hoe u dat kunt doen, wordt u allemaal duidelijk in dit gedeelte van de cursus.

De Basiscursus Medezeggenschap wordt in-house verzorgd. De cursus heeft vaste onderdelen, maar kan ook worden toegesneden op maat. U kunt zelf aangeven op welke onderdelen u dieper wilt ingaan, of over welke onderwerpen u meer informatie wilt hebben.

Cursus voor bestuurders/directeuren
De cursus Medezeggenschap voor bestuurders/directeuren bestaat uit twee dagdelen. Tijdens de cursus wordt uitvoerig stilgestaan bij de besluiten die het bevoegd gezag dient voor te leggen aan de (G)MR of de afzonderlijke geledingen voor advies, instemming of ter informatie. Verder worden de termijnen besproken die het bevoegd gezag in acht dient te nemen in het kader van medezeggenschap. Tevens krijgt u informatie over hetgeen opgenomen dient te worden in het medezeggenschapsstatuut en –reglement.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met de ISBO:
Tel. nr.: 033 457 1001
E-mail: info@deisbo.nl


13 jan 2014

De geschiedenis van het leven van de profeet Mohammed

leven-profeetDe geschiedenis van het leven van de profeet Mohammed (v.z.m.h.). Deel 1.
12 prachtig geïllustreerde hoofdstukken met vragen en opdrachten! Om voor te lezen geschikt vanaf groep 5, als geschiedenismethode vanaf groep 7. Ook zeer bruikbaar tijdens de godsdienstlessen of ter voorbereiding op de islamitische kenniswedstrijd.

Prijs: €19,50

U kunt het boek hier bestellen.

(Vergeet bij uw bestelling niet uw naam en adres te vermelden)

22 mrt 2013

Aanmelden voor nieuwe scholen

Wenst u uw kind aan te melden voor een school op islamitische grondslag? Dat is mogelijk via de button ‘Aanmelden’. Geeft u daarop aan voor welke locatie of in welke plaats u uw kind wenst aan te melden. Let wel: Ook als de school nog in oprichting is (d.w.z. nog geen gebouw/naam/personeel/etc.), is de aanmelding van belang. Het aantal leerlingen bepaalt namelijk de grootte van het schoolgebouw en daarmee ook de kwaliteit van het onderwijs. Tot de officiële oprichting kunt u bij de ISBO terecht voor al uw vragen.

E-mail: info@deisbo.nl
Telefoon: 033 457 1001.

button-aanmelden

Alvast hartelijk dank voor uw aanmelding!


30 nov 2012

De islamitische geschiedenis van Europa

europasmallDe islamitische geschiedenis van Europa (vervolg op deel 1 ‘De geschiedenis van het leven van de profeet Mohammed’)
Het prachtige geïllustreerde tweede deel van de geschiedenismethode voor groep 8, een vervolg op deel 1 over het leven van de Profeet Mohammed (v.z.m.h.). In deel 2 worden summier de perioden van de rechtgeleide kaliefen, de stichters van de verschillende wetsscholen, behandeld. De focus ligt echter op de uitbreiding van het islamitische rijk naar Noord Afrika en Spanje, waardoor met name de islamitische periode van Andalusië wordt belicht. De methode is uniek voor kinderen in Nederland en een belangrijke bijdrage aan de identiteitsontwikkeling van het Nederlandse moslimkind. Ook prima te gebruiken tijdens de begrijpend lezen lessen of vrij lezen. Deze methode zou dus niet mogen ontbreken op een islamitische basisschool of in de kinderboekencollectie thuis!

Prijs: €19,50 (afname 15 stuks: €15,50)

U kunt het boek hier bestellen.

(Vergeet bij uw bestelling niet uw naam en adres te vermelden)

26 sep 2012

Pedagogische dienstverlening

diensten-isbo

De ISBO beantwoordt vragen die betrekking hebben op opvoeding vanuit een islamitisch perspectief. Ook bieden wij verschillende boeken aan met informatie over meer specifieke opvoedkundige thema’s.

Dhr. Y. Altuntas (Directeur ISBO)
Tel. nr. :  033 4571001
E-mail: info@deisbo.nl


21 aug 2012

Cd Kinderliedjes (dl1) bij Thema Ramadan en Idoel Fitr

cd-deel-2CD met kinderliedjes, behorende bij de methode Piramide

Deel 1: Ramadan en Idoel Fitr

Eenvoudige islamitische kinderliedjes op kleuterniveau. Bedoeld ter ondersteuning van de groepsleerkracht bij het aanleren van de liedjes, maar natuurlijk ook leuk om met mama thuis te zingen!

Alleen stem, dus zonder muziekinstrumenten

Prijs: €5

U kunt de CD hier bestellen.

Luister hier een voorbeeldfragment.

(Vergeet bij uw bestelling niet uw naam en adres te vermelden)