2 apr 2009

Belangenbehartiging

Door de jonge geschiedenis (sinds 1988) van islamitische scholen, kritische vragen met betrekking tot de maatschappelijke participatie en een grote onbekendheid met de islamitische identiteit van scholen, neemt het islamitisch onderwijs in Nederland een bijzondere positie in. Het islamitisch onderwijs heeft te maken met allerlei vooroordelen, waardoor het voor deze scholen niet vanzelfsprekend is dat hun belangen behartigd worden. 

Om die reden behartigt de ISBO de belangen van het islamitisch onderwijs in Nederland. De belangen van islamitische schoolbesturen en in het bijzonder de belangen van de ISBO leden, worden door de ISBO op velerlei wijze behartigd.

In de eerste plaats behartigt de ISBO de belangen van haar leden door middel van informatievoorziening en met behulp van halfjaarlijkse ledenvergaderingen. In de algemene ledenvergaderingen wordt nagedacht over het islamitisch onderwijs in het algemeen en over schoolse en bestuurlijke praktijken in het bijzonder.

In de tweede plaats maakt de ISBO zich sterk voor het vergroten van de beleidsvrijheid van islamitische schoolbesturen om op die manier meer ruimte en autonomie voor het islamitisch onderwijs te verkrijgen.

In de derde plaats zet de ISBO zich in voor bestuurlijke samenwerkingsverbanden waar dit voor de scholen zelf als zinvol ervaren wordt.

Tenslotte vindt er ook algemene belangenbehartiging plaats door middel van publicaties, commentaar op beleidsvoornemens, conferenties en bestuurlijke contacten met plaatselijke en landelijke politieke organen.